Daily Archives: September 10, 2022

Leopardstown (Sat) 🇮🇪

Today’s Leopardstown fancies:

1.30 Leop- Library (win).

2.05 Leop- Pierre Lapin & San Andreas (e/w).

2.40 Leop- Auguste Rodin (win).

3.10 Leop- Beamish (e/w).

3.45 Leop- Vadeni (win).

4.20 Leop- Raadobarg (e/w).

4.55 Leop- Tenebrism (e/w).

5.30 Leop- Temple Of Artemis & Shajak (e/w).