Daily Archives: September 9, 2021

ParisLongchamp (Jeudi) 🇫🇷

Pic: SCOOPDYGA

Today’s ParisLongchamp fancies:

2.52 Long- Ancient Rome (win).

3.27 Long- Zellie (win).

4.02 Long- Forever Be (win).

4.37 Long- Barc (e/w).

5.20 Long- Shariyar (e/w).

5.50 Long- Dojo (e/w).

6.20 Long- Goldie Star (e/w).

6.50 Long- Gold Palace (win).