Daily Archives: November 11, 2017

Aintree (Saturday)

Today’s Aintree fancies:

12.30 Aint- Thedellercheckout (win).

1.05 Aint- Coastal Tiep (win).

1.40 Aint- Winningtry (e/w).

2.15 Aint- Gardefort & Ballybolley (e/w).

2.50 Aint- Top Notch (win).

3.25 Aint- Imjoeking & Duke Of Navan (e/w).

4.00 Aint- Net De Treve (win).

Keith!